skip to Main Content
Menerstatning Etter Vold På Jobb

Menerstatning etter vold på jobb

Blir du offer for vold mens du er på jobben, vil du kunne ha rett på yrkesskadeerstatning. Du kan lese mer om å melde yrkesskade på denne nettsiden. I mange yrker er det en reell fare for at dette inntreffer, vi nevner dørvakter, vektere, ansatte i barnevernet og i psykiatriske institusjoner. Listen er langt fra utfyllende.

En yrkesskadeerstatning skal dekke alle økonomiske tap du har i forbindelse med saken. I tillegg kan du få erstatning for ikke-økonomiske tap. Dette kalles menerstatning.

Hva er menerstatning?

Menerstatning skal være en kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Dersom du etter en ulykke eller annen skade ikke lenger er i stand til å gå tur i skogen, er det ikke et økonomisk tap som skal erstattes. Det er selve opplevelsen.

Lovgiveren mener at den reduserte livskvaliteten skal kompenseres med en pengesum. Tanken er at vedkommende da kan finansiere andre aktiviteter som en erstatning for de man ikke lenger er i stand til å utøve.

Hva kan gi varige men?

En funksjonshemming er det som er enklest å konstatere. Kan du ikke lenger gå, er det liten tvil om at det er konsekvens som reduserer offerets mulighet til livsutfoldelse.

Langtidsvirkninger etter å ha blitt utsatt for vold kan være litt vanskeligere å konstatere.

Typisk er hodeskader. Her kreves gjerne en lengre utredning over tid for å stadfeste de konkrete virkningene.

En annen ting vi ofte ser etter at noen har blitt utsatt for vold, er diverse psykiske reaksjoner. Etter loven er psykiske skader likestilt med fysiske. Angstsymptomer er ikke uvanlige. Dette kan til tider utvikle seg til et posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Angst eller PTSD vil for mange gjøre det vanskelig å komme seg tilbake til jobben, og kanskje tilbake til arbeidslivet i det hele tatt.

Hvordan beregnes menerstatning?

Det er ikke lett å sette tall på noe som ikke har en konkret pengeverdi.

Menerstatning tar utgangspunkt i noe man kaller invaliditetsgrad. Det er da en forutsetning at vi snakker om en varig skade.

Invaliditeten graderes av en spesialist på et spekter fra o til 100. Det må fastsettes en invaliditetsgrad på minimum 15 % for at det skal utbetales menerstatning.

Utover dette multipliseres uførhetsgraden med folketrygdens grunnbeløp og statistisk gjenstående leveår. For unge personer med høy uførhetsgrad kan det være snakk om utbetalinger i millionklassen. Uførhetsgrad er ikke det samme som nedsatt ervervsevne, som går mer på hva man har krav på i inntektstap og arbeidsavklaringspenger/trygd fra NAV.

Utredning av invaliditetsgrad bør helst ikke starte før et år etter skadetidspunktet. Først da har man holdepunkter for at det er «varig».

Utbetales av både forsikringsselskap og Nav

Det kan virke kompliserende for mange at man må forholde seg til to instanser i forbindelse med utbetaling og beregningen av menerstatningen. Det er likefullt viktig å holde tritt med den parallelle behandlingen i de to instansene.

Normalt vil forsikringsdelen utbetales i form av et engangsbeløp, mens Nav gir en månedlig utbetaling i tillegg til eventuelle andre ytelser.

Back To Top