skip to Main Content

Å forberede seg til en rettssak

1. Alle rettssaker er forskjellige
Det er viktig å være forberedt, ofte en påkjenning å være fornærmet/vitne i en rettssak.

2. Tidspunkt
Fornærmede/vitner vil motta innkalling med informasjon om når man skal møte.
Det blir ofte forsinkelser, vær forberedt på å vente før du får avgitt forklaring i retten.
Fornærmet får normalt forklare seg først, og kan i så fall sitte inne i rettssalen hele tiden.
Andre vitner får ikke gå inn i rettssalen før de skal avgi forklaring, og må vente utenfor.

3. Sted/tingrett
I innkallingen fra politiet vil man få informasjon om hvor/i hvilken domstol man skal møte.
Dersom retten har flere rettssaler må man høre med resepsjonen i hvilken sal saken går.

4. Tolk?
Dersom du trenger tolk må du informere aktor/påtalemyndighetene snarest mulig.

5. Møte med aktor?
Fornærmede kan i noen tilfeller få møte/ha samtale politiadvokaten før rettssaken.

6. Vitnestøtteprogram?
Enkelte domstoler har et vitnestøtteprogram hvor man kan få hjelp/støtte.

7. Kontakte arbeidsgiver
Fornærmede/vitner bør vurdere å informere arbeidsgiver om fravær (søke permisjon).
I tilfelle lønnstap ifm. rettsaken bør man få erklæring om dette fra arbeidsgiver (se pkt. 8).

8. Utgifter i forbindelse med møte i retten
Det kan søkes domstolen om dekning av utgifter/inntektstap i forbindelse med å møte i retten.
Kontakt domstolene, de vil gi informasjon og hjelpe deg.

9. Aktører i rettssalen
De som er til stedet i rettssaken er: dommere, tiltalte, forsvarer (tiltaltes advokat), aktor (politiadvokat/statsadvokat). Ofte vil følgende personer også være til stede: vitner, bistandsadvokat, tolk og sakkyndig.

10. Være til stede under hele saken?
Fornærmede må selv bestemme om man vil være til stede under hele eller deler av hovedforhandlingen. 

11. Det er forskjellige meninger om fornærmede bør lese gjennom sin egen politiforklaringen før rettsmøtet eller ikke.

Straffesaken

1 . Innledning
Rett settes (rettssaken startes), kontroll dommeres habilitet, informasjon mm.
Aktor/påtalemyndighet leser opp tiltalen, tiltalte svarer uskyldig/delvis skyldig/skyldig.
Aktor legger frem saken for retten, forsvarer kommer med eventuelle bemerkninger.

2. Bevisføringen
Fornærmede avgir vanligvis først forklaring.
Tiltalte forlate rettssalen?
Hovedregel: tiltalte sitter i rettssalen.
Særlige tilfeller: tiltalte forlater retten, sitter i annet rom med lyd-/videooverføring.

Lukkede dører?
Hovedregel: åpne dører/alle kan følge rettssaken fra tilskuerplass.
Særlige tilfeller: dørene lukkes/eventuelle tilskuere må forlate rettssalen.

Deretter er det vanlig at tiltalte gir sin forklaring.

Etter dette avhøres eventuelle vitner.

Til slutt fremlegges eventuelle skriftlige bevis (dokumenter, fotografier, kart el.).

3. Avslutning
Aktor (politiadvokat/statsadvokat) holder sin prosedyre (argumenterer for sitt syn mht straff osv).
Det er vanlig at eventuell bistandsadvokat holder sin prosedyre (vedr erstatning) før forsvarer.
Forsvarer holder sin prosedyre.
Saken avsluttes, dommerne vil diskutere saken, dommen kommer dager/uker etterpå.
Ofte en belastning; kan vurdere avtale med lege/psykolog etterpå eller møte venner el.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top