skip to Main Content

Det kan ofte være hensiktsmessig å ringe politiet og avtale dag/tidspunkt for fremmøte for anmeldelse. Dette vil sikre at man slipper å måtte vente, eller i verste fall måtte komme tilbake en annen dag.

Dersom overgrepet/handlingen nettopp har funnet sted bør man oppsøke politiet snarest, i hvert fall ta telefonisk kontakt og informere. Husk å ta med eventuelle bevis når du møter hos politiet. Dette kan for eksempel være bilder, dokumenter (for eksempel kopi av legejournal som dokumenterer skade), sms-korrespondanse og så videre. Man kan også gjerne lage oversikter, for eksempel over aktuelle vitner, og/eller redegjørelse for hva som har skjedd, som man kan gi til politiet – om man ønsker. Man bør også ta med identitetsbevis, slik at man kan dokumentere sin identitet.

Man kan ha med seg en støtteperson og/eller bistandsadvokat dersom man har dette. Det er viktig at støttepersonen som er med inne til avhøret ikke er et mulig vitne i saken.

Politianmeldelsen/avhøret vil bli tatt på et eget kontor, og ofte vil dette bli tatt opp på lyd/video. I starten vil politiet normalt informere om en del formelle forhold. De vil blant annet opplyse om at man plikter å snakke sant, det er straffbart å bevisst inngi falske anmeldelser osv. Dette er standard prosedyre, som informeres til alle fornærmede/vitner.

Politiet vil normalt starte med å be om personalia, samt ta opp spesielle forhold, kanskje gi noe informasjon. Deretter vil man ofte få et åpent spørsmål, for eksempel av typen “hva har skjedd?”. Her skal man med egne ord forklare hva som har skjedd. Det er ofte hensiktsmessig med litt bakgrunnsinformasjon, før man går over på den aktuelle, straffbare handling. I denne forbindelse er det veldig viktig å uttrykke seg klart og presist, og å få med så mange detaljer som mulig. I mange saker kan detaljene være helt avgjørende for saken.

Dersom man klarer kan det være hensiktsmessig å gi opplysningene i tidsrekkefølge, men dette er ikke avgjørende for saken. Det er viktig å være presis, som nevnt å få med flest mulig opplysninger/detaljer, men også å uttrykke tvil – hvor det er aktuelt.

Etter dette er det vanlig at politiet følger opp med forskjellige konkrete spørsmål, hvor de blant annet ber om utfyllende opplysninger.

Politiet vil skrive ned det viktigste av forklaringen. Senere må man lese gjennom denne for å kontrollere at alt er korrekt oppfattet av politiet. Det er meget viktig at man leser svært nøye gjennom den nedskrevne forklaringen. Alle feil og misforståelser med mer må påpekes, slik at det kan gjøres korrigeringer. Man bør også legge til opplysninger dersom dette er nødvendig.

Når alt er i orden må man underskrive politidokumentet. Av og til er det nødvendig med et eller flere nye avhør, men dette skjer ikke så ofte. Det kan være at politiet trenger flere opplysninger. I noen saker kan det også være aktuelt å se gjennom bilder for å forsøke å identifisere ukjente gjerningspersoner.

Etter politianmeldelsen vil politiet ved en politietterforsker arbeide videre med saken. Det er særlig to forhold som står sentralt for etterforskeren; skaffe best mulig oversikt over saken (hva har skjedd) og undersøke hva som finnes av beviser. Det kreves i straffesaker mye bevis for å få saken overført til domstolene og for å dømme gjerningsmann.

Politietterforskeren vil avhøre sentrale vitner i saken. Avhøret vil normalt være ganske likt avhøret av fornærmede.

Etterforskeren vil ofte også innhente viktige dokumenter i saken. Det kan for eksempel være kopi av journal fra legevakt, sykehus, fastlege og/eller andre behandlere mv. Hvis det foreligger skader vil politiet ofte sikre bevis ved å ta bilder. I noen tilfeller vil politiet også foreta åstedsundersøkelser.

Det kan også være aktuelt i noen saker å innhente uttalelser/vurderinger, blant annet fra medisinske sakkyndige.

Etterforskningen av straffesaker tar svært ofte meget lang tid (ofte mange måneder). Når saken er ferdig etterforsket vil den bli overført til en politiadvokat/-fullmektig. Denne vil blant annet vurdere om det er tilstrekkelig med bevis, og i tilfelle hvilken straffebestemmelse som skal benyttes. Hvis det er tilstrekkelig med bevis, og saken ikke er foreldet, så vil denne bli overført til domstolene.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top