skip to Main Content

Skal jeg politianmelde eller ikke?

Den som har vært utsatt en for kriminell handling, som for eksempel vold eller seksuelt overgrep, må selv bestemme om man ønsker å anmelde forholdet til politiet. Lovgiver og politiet ønsker at straffbare forhold meldes, og helst så raskt som mulig. Dette for å straffe gjerningsmannen for aktuelle lovbrudd, for å hindre at vedkommende begår nye straffbare handlinger mot andre, og for å forhindre at andre begår tilsvarende lovbrudd.

For mange er det viktig å anmelde straffbare forhold for å plasseres ansvaret på gjerningspersonen, stanse handlingen, hindre at andre utsettes for det samme, og av rehabiliteringsmessige hensyn. Politianmeldelse er også vanligvis et vilkår for å kunne få voldsoffererstatning.

Det kan i noen saker være forhold som gjør det vanskelig å politianmelde straffbare forhold, for eksempel dersom gjerningspersonen er et nært familiemedlem eller en venn. Det kan også være helsemessige eller behandlingsmessige forhold som gjør det vanskelig å gå til politiet. I disse tilfellene vil det ofte være hensiktsmessig å søke hjelp hos advokat og/eller behandler, som kan gi råd, støtte og hjelp videre i prosessen. I denne forbindelse er det viktig å vite at politiet, advokater og leger mv har taushetsplikt.

Dersom politiet får vite om den straffbare handlingen på annen måte, for eksempel av et vitne eller ved at politiet kommer til åstedet, vil politiet ofte på eget initiativ opprette straffesak/starte etterforskning.

Det er viktig å politianmelde forholdet så raskt man klarer, både i forhold til bevissituasjonen og i forhold til eventuell foreldelse. Mange klarer ikke å anmelde før det har gått lang tid; det er likevel viktig å anmelde straffbare forhold.

Noen stiller spørsmål ved om det er noe poeng å anmelde hvis man ikke har (nok) bevis. Det er politiets oppgave å etterforske saken, herunder undersøke hva som finnes av bevis, og man kan ikke på forhånd vite hva etterforskningen vil avdekke.

Ofte kan det være lurt å diskutere saken med en bistandsadvokat. I saker som gjelder voldtekt vil man kunne ha rett på tre timer gratis bistandsadvokat for å vurdere en anmeldelse. Landsforeningen for voldsofre samarbeider også med advokater som kan gi råd og veiledning, og i noen tilfeller også bistå videre i saken.

Dersom du ønsker å politianmelde en sak kan det være fornuftig å:
– Sikre bevis, for eksempel ta bilder av skader, ta vare på sms-er/mailer (ikke slette), ikke kaste/vaske klær osv.
– Oppsøke lege/sykehus for å få medisinsk oppfølgning og for å dokumentert eventuelle personskader
– Ved seksuelle overgrep: kontakte voldtektsmottak så raskt som mulig
– Ringe politiet, avtale dag/tidspunkt for politianmeldelse.
– Vurdere om du skal ha med en tiltroperson og/eller bistandsadvokat.

Kontakt gjerne oss i Landsforeningen for voldsofre, og vi eller en av våre advokater vil hjelpe deg.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top