skip to Main Content
Samværssaker Der Det Er Mistanke Om Overgrep

Samværssaker der det er mistanke om overgrep

Anførsler om mulig overgrep og vold fra den ene forelderen er ofte et tema i samværssaker. Reell mistanke om overgrep eller vold er noe retten må ta alvorlig i slike saker. Det er langt lavere beviskrav ved mistanke om overgrep i en samværssak enn det er i forhold til erstatning eller straff i en straffesak.


Dette fordi det er hensynet til barnets beste som styrer hvorvidt det skal være samvær, hvor omfattende samværet skal være og hvorvidt det skal være restriksjoner under samværet i form av tilsyn, jfr. barneloven § 48.

Det er også slik at straffedømte også kan ha et ønske om samvær, selv om de kan være dømt for f.eks familievold mot barnets mor, kanskje også i barnets åsyn.

Les mer i artikkelen på foreldretvist.no sin artikkel om samvær ved mistanke om vold eller overgrep.

Det kommer også en regel fra 1. januar 2019 som bestemmer at det ikke skal være samvær mellom samværsforelderen og barnet dersom samværsforelderen er ilagt besøksforbud ovenfor barnet. Det samme gjelder ikke dersom han er ilagt besøksforbud ovenfor bostedsforelderen.

 

Back To Top