skip to Main Content
Foreldelse Av Eldre Saker

Foreldelse av eldre saker

Sivilombudsmannen har publisert en interessant uttalelse som gjelder foreldelse av krav mot Kontoret for voldsoffererstatning for hendelser som har skjedd før 1. juli 2001.

Uttalelsen rører også ved erstatnings for advokatutgifter i tilfeller der skadelidte ikke gis medhold.

Når det gjelder foreldelse så gjelder uttalelsen saker som fant sted før 1. juli 2001, som altså reguleres av voldsoffererforskriften og ikke av lov om voldsoffererstatning. I følge voldsofferforskriften oppstilles ikke noen foreldelsesregel, annet enn at voldsoffererstatning kan ytes i den utstrekning det finnes rimelig. Voldsoffererstatningsloven § 19, som er en overgangsbestemmelse, sier uttrykkelig at den nye voldsoffererstatningslovens bestemmelse om foreldelse ikke kommer til anvendelse på saker som behandles etter voldsofferforskriften, altså for straffbare handlinger som har funnet sted mellom 1. januar 1975 – 1. juli 2001. For de aktuelle sakene skulle det etter ordlyden i forskrift og lov derfor ikke gjelde noen foreldelsesregel. Erstatningsnemnda har i sin praktisering av forskriften likevel innfortolket at kravet er foreldet dersom det både er strafferettslig og sivilrettslig foreldet på søknadstidspunktet.

Dette har ført til at svært mange har fått avslått sin søknad om voldsoffererstatning som følge av foreldelse, selv om det er klart at de har blitt utsatt for f.eks alvorlige seksuelle overgrep i barndommen.

Sivilombudsmannen har i uttalelsen funnet at det ikke er hjemmel for en slik praktisering av regelverket, da det ikke fremgår noen foreldelsesregler av forskriften, og en slik tolkning er i direkte strid med den nye lovens § 19:

Ombudsmannens konklusjon er at det ikke er rettslig grunnlag for å legge avgjørende vekt på foreldelse i voldsoffererstatningssaker som behandles etter forskriften.

Dette vil innebære at mange nå kan søke om omgjøring av vedtaket der de har fått avslag på sin søknad om voldsoffererstatning som følge av foreldelse. Det åpner selvsagt og for at flere fremtidige søkere vil ha krav på voldsoffererstatning for straffbare forhold som fant sted mellom 1975 – 1. juli 2001.

Saken er hentet fra Advokat Teigstad.

Back To Top