skip to Main Content
Farlig For Voldtektsofre å Gjøre Motstand

Farlig for voldtektsofre å gjøre motstand

Det er en helt gal innstilling å krave at voldtektsofre sier fra og gjør motstand. Det mener den danske foreningen Joan-Søstrene som tilbyr samtalerådgivning for voldtektsofre. Det er en inngrodd og feil holdning i det danske rettsvesenet om at et voldtektsoffer skal ha ytret eller gjort motstand før gjerningsmennene kan dømmes. Hun mener mange voldtektsofre ikke gjør motstand fordi de er stive av skrekk og at deres kropp derfor «fryses» av ren angst. Lederen for Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, er enig.

«Det mangler fullstendig forståelse for hvilken situasjon en voldtekt er, sett fra offeret side,» sier Dorte Rasmussen i Joan-Søstrene til det danske telegrambyrået Ritzau.

Uttalelsen kommer i forbindelse med en fersk rettsavgjørelse i Roskilde Ret, der tre unge menn ble frifunnet for tiltalen om gruppevoldtekt av en ung jente bak en busk, fordi jenten ikke sa ifra. «I denne situasjonen har det vært en person som har vært alene med tre unge menn. Så kan det ha vært at hun var litt full, og det kan ha vært på grunn av sin sukkersyke at hun ikke var helt ved sine fulle fem. Men selv uten det kan man saktens forestille seg en situasjon hvor man når man er alene med trem enn bak en busk ikke makter å gjøre motstand, fordi hun har vært for redd,» sier Dorte Rasmussen.

Hun mener at man burde kunne dømme gjerningsmenn for uaktsom voldtekt, slik at en domstol kan ta stilling til om en gjerningsmann burde ha innsett at en seksuelle akten skjedde under tvang. «Det er andre områder der man enkelt kan administrere en uaktsomhet, hvor man kan si at det kan være at en person ikke visste at en handling var ulovlig, men at han burde forstått det,» sier hun til Ritzau.

I Norge er begrepet uaktsom voldtekt innført. I en høyesterettssak i 2014 avviste eksempelvis Høyesterett en anke fra en person som var dømt for grov uaktsom voldtekt av sovende kvinne. Tingretten og lagmannsretten mente at han hadde opptrådt grovt uaktsomt da han ikke undersøkte nærmere om kvinnen var våken og hadde fastsatt straffen til fengsel i ett år, hvorav 10 måneder var betinget med en prøvetid på to år.

Høyesterett kom enstemmig til at anken over lovanvendelsen ikke kunne føre frem. Det var kvalifisert klanderverdig av tiltalte ikke å forsikre seg om at fornærmede var våken og villig til å ha sex da han satte i gang med seksuell omgang med henne.

«Vi anbefaler ikke ofrene til å gjøre motstand når de blir voldtatt. Motstand kan ende med at offeret blir drept,» sier MargitLlømo i Landforeningen for voldsofre. Hun er helt enig med Dorte Rasmussen, også i at mange voldtektsofre blir paralysert av skrekk og derfor ikke makter å gjøre anskrik.

Margit Lømo i Landsforeningen for voldsofre mener at det er uakseptabelt å kalle en seksuell handling med en sovende person, som ikke positivt har kunnet gi sitt samtykke, for uaktsom voldtekt. Så lenge man ikke har fått samtykke er det en voldtekt. ;Man kan ikke gjemme seg bak begrepet uaktsomhet, og dermed få mindre straff.

Back To Top