skip to Main Content

Voldsoffererstatning ytes av staten til skadelidte etter straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten, for eksempel vold, voldtekt osv. Man kan få erstatning selv om skadevolder ikke straffes for handlingen, for eksempel hvor straffesaken henlegges etter bevisets stilling, og selv om overgriper ikke er kjent.

Voldsoffererstatning ytes av staten til skadelidte etter straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten, for eksempel vold, voldtekt osv. Man kan få erstatning selv om skadevolder ikke straffes for handlingen, for eksempel hvor straffesaken henlegges etter bevisets stilling, og selv om overgriper ikke er kjent.

1. Vilkår
– Geografisk: Voldsoffererstatning gis for voldshandlinger mv. som har funnet sted i Norge. Erstatning kan imidlertid i visse tilfeller også gis hvor hendelsen har funnet sted i utlandet, dersom skadelidte hadde nær nok tilknytning til Norge på skadetidspunktet og landet hvor hendelsen skjedde ikke har noen tilsvarende erstatningsordning.

– Tid: Det kan søkes om voldsoffererstatning for hendelser som har funnet sted i 1975 eller senere. Selv om det har gått mange år siden hendelsen trenger ikke erstatningssaken være foreldet. Det er viktig å søke om erstatning også for eldre saker. For forhold som ligger forut for 1975 må det søkes om rettferdsvederlag (tidl. billighetserstatning) fra Justissekretariatene.

– Skade: Det er et vilkår at søkeren har fått en personskade som følge av straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten. Med personskade menes fysisk og/eller psykisk skade/lidelse. Eksempler på fysisk skade er brudd, stikk-/kuttskader, blåmerker mv. Psykisk skader/lidelser kan for eksempel være stresslidelser, angst og lignende.

– Bevis/dokumentasjon: Voldsoffererstatning ytes hvor det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at skadelidte har vært utsatt for aktuelle voldshandling mv. Det er derfor meget viktig å forsøke å sikre seg mest/best mulig bevis i slike saker. For eksempel er det veldig viktig å ikke slette sms-er og meldinger, ikke kaste klær osv.

– Politianmeldelse: Av hensyn til politietterforskningen og muligheten for å sikre bevis er det viktig at den straffbare hendelsen politianmeldes så raskt som mulig. For episoder som har funnet sted før 2008 er det et vilkår at handling anmeldes til politiet uten unødig opphold med begjæring om straff, og at begjæringen ikke senere er trukket tilbake. Det kan gjøres unntak. Når det gjelder voldshendelser mv. som har funnet sted i 2008 eller senere, er det tilstrekkelig at forholdet politianmeldes (det stilles i disse sakene altså ikke noe tilleggsvilkår at anmeldelsen må skje raskt etter overgrepet).

– Foreldelse: Søknad om voldsoffererstatning må være fremsatt før kravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er imidlertid tilstrekkelig at søknaden om erstatning fremsettes før skadevolderens eventuelle straffeansvar er foreldet etter reglene i straffeloven, eller før skadelidte fyller 21 år. Foreldelsesfristene i straffeloven avhenger av type voldshandling/strafferamme. Generelt bør man søke om voldsoffererstatning så raskt som mulig.

– Søknad: Voldsoffererstatning er ikke noe man får automatisk, det må søkes om å få slik erstatning. Man kan søke på nett, eller fylle ut et skjema som sendes til Kontoret for voldsoffererstatning, postboks 253, 9951 Vardø.

2. Erstatning

Voldsoffererstatningen kan dekke oppreisningserstatning, påførte/fremtidige utgifter, påført/fremtidig inntektstap, menerstatning og forsørgertapserstatning.

Voldsoffererstatningen har en nedre og en øvre grense. Erstatning ytes ikke for tap som er mindre enn kr 1000,-. Den øvre grense har vært endret en rekke ganger:

– skader/saker i perioden 1975 – 31.12.1993: maksimalerstatning kr 150 000,-
– skader/saker i perioden 01.01.1994 – 30.06.2001: maksimalerstatning kr 200 000,-
– skader/saker i perioden 01.07.2001 – 31.12.2008: maksimalerstatning 20 x grunnbeløpet
– skader/saker i perioden 01.01.2009 – 2012: maksimalerstatning 40 x grunnbeløpet
– nå: maksimalerstatning 60 x Grunnbeløp (særunntak)

Grunnbeløpet endres normalt hvert år.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top