skip to Main Content

Sivile erstatningskrav (borgerlig rettskrav)

Dersom straffesak oversendes til domstolene kan fornærmede/skadelidte fremme erstatningskrav mot skadevolderen i forbindelse med selve straffesaken. Advokat Eirik Teigstad har skrevet mer utfyllende om erstatningskrav i straffesaker på Erstatning.no.

Bistandsadvokat/ påtalemyndighet

I flere typer straffesaker har fornærmede/skadelidte krav på bistandsadvokat. Dette gjelder for eksempel de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller meget alvorlige voldssaker. Dersom man har bistandsadvokat vil advokaten på vegne av fornærmede/skadelidte fremme og prosedere erstatningskravene. Hvis man ikke har rett til bistandsadvokat politiadvokat/statsadvokat kunne fremsette erstatningskravene på vegne av fornærmede/skadelidte. Les mer om ordningen med bistandsadvokat her.

Vilkår, erstatningskrav mv

Erstatningskrav bør forberedes og fremsettes så raskt som mulig. Det må presiseres hvilke krav som fremmes, det faktiske og rettslige grunnlag, samt hvilke bevis som vil bli ført. De erstatningskrav som bør vurderes er vanligvis: oppreisningserstatning, erstatning for påførte/fremtidige utgifter, erstatning for påført/fremtidig inntektstap og/eller menerstatning.

Som for andre erstatningskrav har fornærmede bevisbyrden, og bør fremskaffe mest/best mulig bevis for sine krav. Dette kan være skriftlig dokumentasjon og/eller vitner. Det må dokumenteres at erstatningsvilkårene er oppfylte; det vil si at fornærmede er påført skade/tap/krenkelse, at det foreligger et ansvarsgrunnlag samt at det er påregnelig/adekvat årsakssammenheng mellom hendelsen og tapet/skaden.

Bevisvilkårene for å få tilkjent erstatning fra domstolene er ikke så strenge som vilkårene mht. straffedømmelse. Det betyr at man kan få tilkjent erstatning av domstolene selv om tiltalte blir frikjent i selve straffesaken.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top