skip to Main Content
Endelig En Tydelig Lov Mot Stalkning

Endelig en tydelig lov mot stalkning

I Tsjekkia har det lenge vært en klar lov mot stalking, og søsterorganisasjonen til Landsforeningen for Voldsofre har allerede kjørt en større kampanje mot fenomenet. Torsdag vedtok det norske stortinget en lovendring som oppjusterer gjeldende lov og tydeliggjør at det er straffbart å drive personforfølging av andre mennesker. Det blir tiljublet av Landsforeningen for Voldsofre.

Margit Lømo som er leder for landsforeningen sier at stalking, som i den nye norske loven kalles for «personforfølgelse», klart kommer innenfor begrepet «psykisk vold». Personer som utsettes for stalking bør derfor kunne få voldsoffererstatning på linje med personer som har vært utsatt for fysisk vold.

De nye lovendringene styrker den strafferettslige beskyttelsen mot personforfølgelse («stalking») og andre overgrep. Endringen i straffeloven § 266 om hensynsløs atferd tydeliggjør at regelen rammer personforfølgelse. Dessuten er det vedtatt en ny § 266 a om alvorlig personforfølgelse, som etter forslaget skal kunne straffes med fengsel inntil 4 år.

«Stalking» er et internasjonalt begrep som ikke så lett lar seg oversette til norsk. Mange ulike handlinger kan inngå i atferd som beskrives som «stalking». Fellestrekket ved handlingene er at de innebærer gjentatt oppmerksomhet rettet mot en person som ikke ønsker denne oppmerksomheten. Det er derfor Stortinget etter forslag fra justisdepartementet har valgt å bruke uttrykket «personforfølgelse» som det norske begrepet for «stalking».

Straffeloven har ikke tidligere inneholdt noen regel som direkte rammer personforfølgelse. Regelen som i størst grad treffer personforfølgelse er i dag straffeloven § 266 om hensynsløs atferd.

«Stalking er et mye større problem for dem som utsettes for det, enn det en noen ganger kan få inntrykk av. Det handler rett og slett om at en blir utsatt for en uønsket oppmerksomhet som gjør at en må endre måten en lever livet sitt på. Noen må bytte navn, noen må holde seg unna områder som de ellers ønsker å ferdes i. Det blir på mange måter en frihetsberøvelse av de personene som utsettes for stalking,» sa justisminister Anders Anundsen under stortingsdebatten torsdag.

«Derfor er det veldig bra at vi nå går fra en rettstilstand hvor stalking har måttet bli straffet etter mange ulike straffebud, til at vi presiserer det gjeldende straffebudet og lager et helt nytt et for de mest alvorlige tilfellene. I tillegg gir Stortinget med denne nye bestemmelsen et veldig tydelig signal om hvor alvorlig en mener denne kriminaliteten er, med en strafferamme på opp til fire år. Det er en stor dag for dem som har vært utsatt for stalking, men det er kanskje en enda større dag for dem som i fremtiden slipper å bli utsatt for det samme, fordi vi nå får fattet dette vedtaket,» la han til..

Back To Top