skip to Main Content
Statens Ansvar Ved Manglende Beskyttelse Av Menneskerettigheter

Statens ansvar ved manglende beskyttelse av menneskerettigheter

Høyesterett avsa 25. april 2013 en dom der staten ble holdt ansvarlig for manglende beskyttelse av en kvinne som ble forfulgt, plaget og truet av en mann over lang tid.

Kvinnen hadde tidligere hatt et kortvarig forhold til mannen, og han ble dømt for grov vold mot kvinnen i 1998. Etter soningen brøt han besøksforbudet ved en rekke anledninger, og terroriserte kvinnen over flere år med skremmende og plagsom adferd. Kvinnen rapporterte forholdene fortløpende til politiet. Politiet fulgte imildertid ikke opp saken i tilstrekkelig grad, slik at mannens adferd kunne fortsette.

I 2010 tok kvinnen ut stevning mot staten med påstand om erstatning for mangelfull beskyttelse av hennes rettigheter bl.a. etter menneskerettskonvensjonens artikkel 8 mfl. EMK artikkel 8 beskytter borgernes rett på respekt for privatliv. Saken ble imidlertid delt i to, slik at ansvarsgrunnlaget først skulle avgjøres. Selve erstatningsutmålingen blir da utsatt.

Når saken først kom opp i Høyesterett, var det ubestridt at mannens handlingsmønster var i strid med EMK artikkel 8. Det prinsippielle spørsmålet i saken var hvorvidt staten kunne holdes ansvarlig for manglende beskyttelse av denne.

Høyesterett kom enstemmig til at staten ikke hadde overholdt sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen. Politiet hadde iverksatt en rekke tiltak, men alt i alt hadde politiet feilet i å beskytte kvinnen fra hans trakassering, og staten hadde dermed krenket kvinnens rett til beskyttelse av sitt privatliv.

Last ned avgjørelsen i PDF-format.

Back To Top