skip to Main Content

Advokathjelp

Landsforeningen for voldsofre samarbeider med bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS med å bistå fornærmede og etterlatte i voldssaker, herunder seksuelle overgrep. Både foreningen og advokatene har taushetsplikt.

Dersom telefonen er opptatt, eller vi ikke kan ta telefonen; send gjerne en sms og du blir kontaktet senere.

Bistandsadvokat

Domstolene kan oppnevne bistandsadvokat i visse alvorlige straffesaker. Advokaten skal bistå den fornærmede/etterlatte og arbeidet betales av domstolene. Bistandsadvokat kan være aktuelt i disse sakstypene:

– Brudd på oppholds- og kontaktforbud
– Tvangsekteskap
– Menneskehandel
– Mishandling i nære relasjoner
– Kjønnslemlestelse
– Voldtekt, grovt uaktsom voldtekt
– Seksuell omgang ved misbruk av overmaktsforhold og lignende
– Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, seksuell handling med barn under 16 år
– Incest
– Seksuell omgang mellom nærstående (fosterbarn/stebarn)
– Voldssaker med store skader
– Til den som hadde foreldreansvar hvor mindreårig er død som følge av straffbar handling
Domstolene kan også oppnevne bistandsadvokat i andre saker hvor det foreligger særlige forhold.

Fri rettshjelp?

Fri rettshjelp kan gis i saker som ikke går for domstolene (fritt rettsråd) og i rettssaker (fri sakførsel). I noen saker har man rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, mens i andre saker stilles det krav i forhold til økonomi.

I følgende sakstyper kan man ha rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue:
– voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen
voldsofre utsatt for voldtekt, mishandling i nære relasjoner (familievold) mv. for å vurdere politianmeldelse
– ofre for tvangsekteskap

I følgende sakstyper kan man ha rett på fri rettshjelp dersom inntekts-/formueskravet er oppfylt (inntekt: enslige brutto under 246 000,- per år/gifte og samboere brutto under 369 000,- per år, formue: under 100 000,-, hvis inntekten over 100 000,- må man betale en mindre egenandel):
– til skadelidt/etterlatt i personskadeerstatningssak/forsørgertapssak
– voldsoffererstatningssaker (søknad Kontoret for voldsoffererstatning samt klagesaker)
klage og anke i NAV-saker (ikke søknader).
Husleiesaker som gjelder utkastelse.

Back To Top